Câu hỏi thường gặp

Bạn tùy chọn bác sĩ. Hoặc dựa trên nội dung, OS Telehealth sẽ phân bổ đến bác sĩ theo đúng chuyên khoa cho bạn.

Trong vòng 24 tiếng từ khi bạn đặt câu hỏi, không tính ngày lễ, chủ nhật và khung giờ ban đêm 23:00 – 7:00 sáng hôm sau. Nếu bác sĩ không thể thu xếp trả lời đúng thời hạn, OS Telehealth sẽ chuyển câu hỏi cho một bác sĩ khác cùng chuyên khoa.